BaseTop

Algemene voorwaarden


1 . De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Soare, Centrum Innerlijk Energie Management, verder te noemen “Soare”, gedane aanbiedingen en door haar gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot cursussen en trainingen, opleidingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden ook alle gezamenlijk aan te duiden als “trainingen”.

2 . Deze algemene voorwaarden gelden steeds in samenhang met de voor verschillende trainingen van toepassing zijnde bijzondere bepalingen welke op de daarvoor bestemde aanmeldingsformulieren zijn vermeld of anderszins als toepasselijk aan de deelnemers van die trainingen, verder in deze algemene voorwaarden te noemen de “cursist” door Soare zijn kenbaar gemaakt.

3 . Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Soare en de cursist, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door de directie van Soare schriftelijk aan de cursist zijn bevestigd.

4 . Aanbiedingen van Soare, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en programma- en roosteraanpassingen. Het doorgang vinden van aangekondigde trainingen is er steeds afhankelijk van of zich daarvoor voldoende cursisten hebben aangemeld, zulks altijd naar inzicht en beoordeling van Soare. Uiterlijk een week voor de geplande aanvangsdatum van de training ontvangt de cursist bericht van Soare over al dan niet doorgang vinden van die training.

5 . Aanmeldingen voor door Soare aangeboden trainingen dienen twee weken voor de geplande aanvangsdatum van die trainingen in bezit van Soare te zijn. Eerdere gedane aanmeldingen voor trainingen kunnen door de cursist tot twee weken voor de geplande aanvangsdatum nog schriftelijk worden teruggetrokken zonder dat in verband daarmee enig bedrag aan Soare verschuldigd zal worden. Na inschrijving heeft de cursist , conform de wet, 14 dagen bedenktijd. Uiteraard worden de betaalde gelden binnen die termijn van 14 dagen teruggestort.

6 . Wanneer de cursist de aanmelding voor de training schriftelijk terugtrekt binnen twee weken voor de geplande aanvangsdatum van die training, doch niet later dan een week voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de cursist aan Soare een bedrag ad 22,50 euro wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.

7 .Wanneer de cursist zijn aanmelding voor de training schriftelijk terugtrekt binnen een week voor de geplande aanvangsdatum van die training, dan zal de cursist aan Soare een bedrag van vijftig procent van het voor die training verschuldigde cursusgeld en inschrijfgeld dienen te vergoeden. Wanneer de cursist de training af wil breken nadat de training inmiddels zal zijn aangevangen, dan is de cursist het volledige cursusgeld aan Soare verschuldigd. De in deze alinea bedoelde bedragen zullen ineens opeisbaar zijn en komen niet in aanmerking voor termijnbetaling als bedoeld in artikel 10 van deze voorwaarden. Alleen voor de readingopleiding geldt een andere regeling.

8 . De door Soare aangeboden trainingen hebben in belangrijke mate te maken met ontplooiingsprocessen zodat je op je werk en in je priveleven beter kunt functioneren. Toelating tot de trainingen geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Soare is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele cursisten als cursusgroepen, steeds gerechtigd aangemelde cursisten niet (verder) tot groepen toe te laten. Alle informatie door de klanten aan medewerkers van Soare verstrekt is vertrouwelijk voor het opleiding instituur, haar medewerkers en de docenten. Geheimhouding van deze informatie is gegarandeerd.

9 . De cursist dient de verschuldigde cursusgelden steeds op tijd aan Soare te voldoen overeenkomstig het daaromtrent voor onderscheiden trainingen op het aanmeldingsformulier voor die trainingen bepaalde.

10 . Indien de cursist gebruik maakt van aangeboden mogelijkheden tot betaling van verschuldigde cursusgelden in termijnen, dan dienen die termijnen steeds op tijd aan Soare te worden voldaan. Indien de cursist in gebreke blijft met tijdige betaling van (een van) zodanige termijnen, dan is de cursist in gebreke en zal het restant van het verschuldigde cursusgeld ineens opeisbaar worden, zonder dat een aanmaning vereist zal zijn. Alleen voor de Reading Opleiding is er een opzegtermijn van 2 maanden. Dit dient schriftelijk te gebeuren en dit gaat altijd in overleg met de directie.

11.Als Soare besluit een cursus tussentijds of voortijdig te beëindigen, zal over reeds plaatsgevonden activiteiten geen teruggave van gedane betalingen door cursist plaatsvinden. Eventueel vooruit betaald cursusgeld zal zo spoedig mogelijk terug betaald worden aan de cursist.

12.Ingeval van tussentijds of voortijdig beëindigen van de cursus of het programma door Soare blijft de deelnemer onverminderd het lesgeld verschuldigd over reeds aangeboden activiteiten binnen de cursus, ook als de deelnemer geen gebruik heeft gemaakt van deze activiteiten.

13. Indien de cursist niet tijdig betaalt zal hij/zij geacht worden in verzuim te zijn zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan Soare over de verschuldigde bedragen een rente ad 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd vanaf het moment van opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening.

14. Indien Soare door wanbetaling van de cursist genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening komen van de cursist en door Soare op deze kunnen worden verhaald.

15. De directie sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fsysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van de gevolgde cursus, opleiding en/of workshop.

16. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Soare is het Nederlandse recht van toepassing.

17. Deze voorwaarden staan afgedrukt op de achterzijde van voor de door Soare aangeboden trainingen bestemde aanmeldingsformulieren, maar ook wordt op eerste verzoek aan belanghebbenden kosteloos een exemplaar verstrekt.

 
© 2002 - 2018 Soare.nl · Bezoekadres: Huijgensstraat 1 · Voorburg ·
· Postadres: Duke Ellingtonrode 45 · 2717 BL Zoetermeer · tel: 079-3517840 · K.v.K. 27128653 ·